اهر هاراي
ايران تورك فيلتر شد.
آنا یارپاق              ایلگی              ایمیل              RSS              ATOM
بلاقا گؤرهسون یازی لار
+0 به يه ن

آيا ميدانستيد ابن ملجم يك ايراني و فارس بود؟هل تعلمون بان قاتل الامام الاول،علي بن ابي طالب(ع)هو فارسي؟!!!!!!!!!!!!!!!ياللعجب.انا ساكتب مقال من احد مواقع المجوس اللذي ترجمته لكم: 
بعدما اُسر بهمن جازويه(ابن ملجم)علي يد العرب،اخذوه مع بقية الاسري الي الخليفة علي ابن ابي طالب.فعندما نظر اليه قال:هل تعمل عندي قال ابن ملجم:نعم وبهذه الراحة صار غلام للخليفة.....عندما سالوه عن اسمه قال:بهمن جازويه.......قالوا ما معني اسمك:؟قال:ينادوني في اراضي الفرس (پسر افسارگير)كانت عند العرب عادة،لو كان تلفظ اسم شخص صعب في العربية،ينادونه:عبد الرحمن او عبدالله او غلام او... فصاروا ينادونه عبد الرحمن.بعدما سالوه عن مهنة ابيه قال :ملجم(پسر افسارگير)فصاروا ينادونه :عبد الرحمن ابن الملجم او ابن ملجم...لكنه كان يبحث عن فرصة ليثأر من علي(ع) و بعد مرور سنين عدة وبعد ما تعلم القرآن والحكمة من الامام صار يتكلم العربيةالفصيحة،ذهب الي العراق و التقي ببعض الخوارج وصار منهم.فانتهز الفرصة ذات يوم عند صلاة الصباح و فعل فعلته الشنيعة القذرة وقتل الامام علي بن ابي طالب(ع)و ها هم الفرس وبعد مرور اكثر من 1300 سنه يفخرون باسم هذا الكافر المجوسي. 
بـگفته تاريـخ، تاريخ بلعمي و تاريخ ابن ابي البثير بـعـد از ايـنكه بهمـن بـدست اعــراب اسيـر مي شـود، او رابهمـراه سايـر اسـرا بـراي بيـگاري و بـردگي و يـا فـروش بـه دربـار خـليفـه مي فـرستند. از آنجائيـكه فـردي بسيار تـوانـا و هـنـرمند و صـنعـتگـر بـوده، خليفـه از فـروش او صـرفـنـظر و او را بـكار مي گمارنـد. نـام او را مي پـرسنـد: ميگـويـد "بهمـن جـازويـه"، اما تـلفـظ نـام او بـراي اعـراب بسيار مشكل بـود. 
از آنـجائيـكه در فـرهنگ عـرب نـام خـانـوادگي وجـود نـداشـته ، در نتيجه افــراد را بنام پـدر آنها لقب مي دادنـد و چـون در گـذشته بسياري از اعــراب آنها را بـه شغل و پـيشه ايـكه داشـتنـد ، لقب مـي دادنـد. 
مانـنـد عـمـر ابن خـطاب ( عمـر پسـر خطاب ). خـلاصـه نـام و شـغل پـدر او را مي پـرسـند: تـلفـظ نـام پـدرش نـيـز بـراي اعــراب ساده نـبود، مي گـويـد پـدر مـن افسار گـيـر بـوده ( فـرديـكه افسار اسب پـادشاهـان و فــرمانـدهان بلنـد پايـه را در هنگام جنـگ و كارزار نـگاه مـيداشتـه ). افسار گـير بـه عــربي مي شـود " مـلـجـٌم " و ايـن ساده تـرين نـامي بـود كه اعـراب تـواستند روي بـهمـن جـازويـه بـگـذارنـد و از آن پس او را "ابـن مـلجـٌم" ( پـسر افسارگـير) نامـيدنـد.

بؤلوم :
شنبه 14 اردیبهشت 1392


بؤلوم لر
     
باغلانتی لار
یارپاق لار
سایغاج
  • ایندی بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نین گؤروشو :
  • بو آیین گؤروشو :
  • باخیش لار :
  • یازی لار :
  • یئنیله مه چاغی :

جنبش مبارزه با سياست هاي ضد تركي ويكي پديا

ایران تورک : فرهنگ و تاریخ تورکان جهان