اهر هاراي
ايران تورك فيلتر شد.
آنا یارپاق              ایلگی              ایمیل              RSS              ATOM
بلاقا گؤرهسون یازی لار
+0 به يه ن

هويت تركان ايراني غير قابل انكار است

 

قسمت نخست-هويت تركان ايراني غير قابل انكار است

 

                    نوشته: دكتر يوسف ديزماري

فردوسي شاعر  پارسي‌گو به حضور تركان در مركز و شمال ايران اشاره كرده است. شهرري يعني بخش جنوبي تهران و آمل، دو شھري ھستند كه شاھنامه آنھا را شهرهاي توراني يعني شھرھاي تركان قلمداد كرده است. وي مي نويسد:


كز ايران اگر زال زر با دو مرد

بيايند و جويند با او نبرد

گران مايه اغريرث نيك پي،

سپه واگذارد از آمل به ري

اغريرث بنا بر متن شاھنامه، يك سردار توراني  خراساني است و زال زر، حاكم نشيني در سيستان، كه فردوسي در مقاطعي مانند بيت بالا، آن را ايران نيز خوانده است، بدين ترتيب تصور فردوسي در اين ابيات از آمل و ري، دو شھر توراني است.هدف از پرداختن به بحث تركان و آذربايجان توهين به ساير ملل و اقوام ساكن در ايران نيست. آذربايجانيان ايران همانند فارس‌ها-بلوچ‌ها-لرها-اكراد و ... كشور ايران را تشكيل مي‌دهند. اما از آنجاييكه شبھاتي از جانب انكار كنندگان ھويت تاريخي تركان آذربايجان كه دشمن ايران هستند مطرح ميشود بر آن شدم تا با ارائه چندين سند تاريخي خالي از هويت تركان ايراني ذفاع نمايم.

قسمت دوم-هويت تركان ايراني غير قابل انكار است

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/thumb/5/53/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1.jpg/220px-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1.jpg

سُبكري  (Sübkəri) نخستين دولت ترك بود كه پس از اسلام در ايران سر كار آمد.اين دولت در قرن سوم ھجري و قبل از  سلجوقيان و غزنويان در داخل ايران تشكيل شده است. مورخان معاصر ايراني معمولاً به جھت اغراض خاص خود از اين دولت ترك كه پايتخت آن شھر شيراز بوده است , نام  نمي‌برند. سُبكري بر مناطقي چون كرمان,اصفھان و  بخشھاي ديگر عراق عجم تسلط داشته است. اين دولت اگر چه دولتي مستعجل و كم عمر بوده است اما با توجه به اينكه از خليفه بغداد منشور امارت گرفته است و ھمچنين نقش مھمي در زوال صفاريان داشته است و نيز نخستين دولت تركان در دوران بعد از اسلام در ايران است بسيار شايان توجه است. ملك الشعراي بھار به نقش دولت ترك سبكري در زوال صفاريان توجه داشته و مينويسد:

"طغرل كافر نعمت، غلام آل سبكتكين است كه خاندان خداوندان خويش را به خير خير  برداشتند".

http://dezmar.blogfa.com/post-501.aspx

http://dezmar.blogfa.com/post-502.aspx


بؤلوم :
پنجشنبه 18 آبان 1391


بؤلوم لر
     
باغلانتی لار
یارپاق لار
سایغاج
  • ایندی بلاق دا :
  • بوتون گؤروش لر :
  • بو گونون گؤروشو :
  • دونه نین گؤروشو :
  • بو آیین گؤروشو :
  • باخیش لار :
  • یازی لار :
  • یئنیله مه چاغی :

جنبش مبارزه با سياست هاي ضد تركي ويكي پديا

ایران تورک : فرهنگ و تاریخ تورکان جهان